نمایش نوار ابزار

گواهی انتصاب دانشگاه جهانی ورزش GM

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

گواهی انتصاب دانشگاه جهانی ورزش GM .
دکتر عباس احمدی مهر

با عنایت به تجارب و تخصص ارزشمند جنابعالی
با توجه به این گواهی

به عنوان عضو شورای اعتباربخشی و عضویت در شورای سیاستگذاری

جهانی منصوب گردیده امید است

با اتکا به خداوند متعال موفق و موید و پیروز باشید.

دکتر عباس احمدی مهر

مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.

دیدگاه ها