نمایش نوار ابزار

از طرف دکتر عباس احمدی مهر اعطای دکتری افتخاری به پهلوان دکتر اکبر غلامی جانباز و ایثارگر از طرف موسسه ی بین المللی توسعه علوم و فنون آرمان سازان دانش آفرین

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹

مطالب مشابه
دیدگاه ها